Ads 720 x 90

[VB.Net] Lập Trình Ứng Dụng Chat Online.

Hi các bạn, hôm nay Hùng Coder xin hướng dẫn các bạn viết viết cho bản thân 1 ứng dụng chat cức chất :D, với ngôn ngữ VB.Net này nó không hơn gì C# nhưng các bạn có thể tùy biến và tạo cho bản thân 1 ứng dụng cực hay và thú vị với tài coder của các bạn :D


Với ứng dụng này nó có 1 Sever hoạt động 24/24 thì ứng dụng chat mới sữ dụng được nhé các bạn :D

Full code SEVER :

Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Module Module1
Dim clientsList As New Hashtable
Sub Main()
Dim serverSocket As New TcpListener(8888)
Dim clientSocket As TcpClient
Dim infiniteCounter As Integer
Dim counter As Integer

serverSocket.Start()
msg("Chat Server Started ....")
counter = 0
infiniteCounter = 0
For infiniteCounter = 1 To 2
infiniteCounter = 1
counter += 1
clientSocket = serverSocket.AcceptTcpClient()

Dim bytesFrom(10024) As Byte
Dim dataFromClient As String

Dim networkStream As NetworkStream = _
clientSocket.GetStream()
networkStream.Read(bytesFrom, 0, CInt(clientSocket.ReceiveBufferSize))
dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom)
dataFromClient = _
dataFromClient.Substring(0, dataFromClient.IndexOf("$"))

clientsList(dataFromClient) = clientSocket

broadcast(dataFromClient + " Joined ", dataFromClient, False)

msg(dataFromClient + " Joined chat room ")
Dim client As New handleClinet
client.startClient(clientSocket, dataFromClient, clientsList)
Next

clientSocket.Close()
serverSocket.Stop()
msg("exit")
Console.ReadLine()
End Sub


Sub msg(ByVal mesg As String)
mesg.Trim()
Console.WriteLine(" >> " + mesg)
End Sub


Private Sub broadcast(ByVal msg As String, _
ByVal uName As String, ByVal flag As Boolean)
Dim Item As DictionaryEntry
For Each Item In clientsList
Dim broadcastSocket As TcpClient
broadcastSocket = CType(Item.Value, TcpClient)
Dim broadcastStream As NetworkStream = _
broadcastSocket.GetStream()
Dim broadcastBytes As [Byte]()

If flag = True Then
broadcastBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(uName + " says : " + msg)
Else
broadcastBytes = Encoding.ASCII.GetBytes(msg)
End If

broadcastStream.Write(broadcastBytes, 0, broadcastBytes.Length)
broadcastStream.Flush()
Next
End Sub


Public Class handleClinet
Dim clientSocket As TcpClient
Dim clNo As String
Dim clientsList As Hashtable

Public Sub startClient(ByVal inClientSocket As TcpClient, _
ByVal clineNo As String, ByVal cList As Hashtable)
Me.clientSocket = inClientSocket
Me.clNo = clineNo
Me.clientsList = cList
Dim ctThread As Threading.Thread = New Threading.Thread(AddressOf doChat)
ctThread.Start()
End Sub


Private Sub doChat()
Dim infiniteCounter As Integer
Dim requestCount As Integer
Dim bytesFrom(10024) As Byte
Dim dataFromClient As String
Dim sendBytes As [Byte]()
Dim serverResponse As String
Dim rCount As String
requestCount = 0
For infiniteCounter = 1 To 2
infiniteCounter = 1
Try
requestCount = requestCount + 1
Dim networkStream As NetworkStream = _
clientSocket.GetStream()
networkStream.Read(bytesFrom, 0, CInt(clientSocket.ReceiveBufferSize))
dataFromClient = System.Text.Encoding.ASCII.GetString(bytesFrom)
dataFromClient = _
dataFromClient.Substring(0, dataFromClient.IndexOf("$"))
msg("From client - " + clNo + " : " + dataFromClient)
rCount = Convert.ToString(requestCount)

broadcast(dataFromClient, clNo, True)
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.ToString)
End Try
Next
End Sub


End Class
End Module

Các bạn nhìn phía trên có hiểu gì không? mình là 1 coder còn non trong việc nói rỏ cho các bạn hiểu phương thức hoạt động của nó nhưng theo mình nghĩ nó là 1 dạng lưu trữ dữ liệu khi các bạn nhắn tin qua ứng dụng :D và người quản lý có thể thấy nội dung các bạn chat qua ứng dụng hoặc qua sever :D mình sẽ cố gắng tìm hiểu các phương thức chat online khác mà bảo mật được nội dung chat để chúng ta có thể chat riêng tư với nhau mà không có người thứ 3 nhòm ngó :D

FULL CODE CLIENT :

Imports System.Net.Sockets
Imports System.Text
Public Class Form1
Dim clientSocket As New System.Net.Sockets.TcpClient()
Dim serverStream As NetworkStream
Dim readData As String
Dim infiniteCounter As Integer
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load

End Sub

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim outStream As Byte() = _
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(TextBox2.Text + "$")
serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
serverStream.Flush()
End Sub

Private Sub msg()
If Me.InvokeRequired Then
Me.Invoke(New MethodInvoker(AddressOf msg))
Else
TextBox1.Text = TextBox1.Text + Environment.NewLine + " >> " + readData
End If
End Sub


Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
readData = "Conected to Chat Server ..."
msg()
clientSocket.Connect("45.122.221.144", 8888)
'Label1.Text = "Client Socket Program - Server Connected ..."
serverStream = clientSocket.GetStream()

Dim outStream As Byte() = _
System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(TextBox3.Text + "$")
serverStream.Write(outStream, 0, outStream.Length)
serverStream.Flush()

Dim ctThread As Threading.Thread = New Threading.Thread(AddressOf getMessage)
ctThread.Start()
TextBox2.Text = ""
End Sub

Private Sub getMessage()
For infiniteCounter = 1 To 2
infiniteCounter = 1
serverStream = clientSocket.GetStream()
Dim buffSize As Integer
Dim inStream(10024) As Byte
buffSize = clientSocket.ReceiveBufferSize
serverStream.Read(inStream, 0, buffSize)
Dim returndata As String = _
System.Text.Encoding.ASCII.GetString(inStream)
readData = "" + returndata
msg()
Next
End Sub
End Class

Việc của các bạn chỉ cần thay địa chỉ IP và PORT mình bôi đỏ ở phía trên trùng với VPS hoặc SEVER của các bạn để nó nhận IP thế là xong :D

Download
Download Sver Download Client

Chúc các bạn thành công :D

source http://www.hungcoder.com/2019/06/vbnet-lap-trinh-ung-dung-chat-online.html

Related Posts

Post a Comment

Subscribe Our Newsletter